فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر

فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)

تعداد صفحات :21

این پژوهش به مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی در بین اعضای هیات علمی و دبیران آموزش و پرورش می پردازد. یكی از اهداف اصلی پژوهش تعیین رابطه سخت رویی و رضایت شغلی و مقایسه آن در بین اعضای هیات علمی و دبیران است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش 100 نفر بود كه 50 نفر از اعضای هیات علمی و 50 نفر از دبیران آموزش و پرورش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری سخت رویی از مقیاس بررسی دیدگاه های شخصی كوباسا و برای اندازه گیری رضایت شغلی از آزمون رضایت شغلی دیویس، لافكوسیت و ویس استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و آزمون t مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه بین سخت رویی و رضایت شغلی در هر دو گروه (اعضای هیات علمی و دبیران) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (P<0.01). بین رضایت شغلی اعضای هیات علمی و دبیران تفاوت معناداری وجود ندارد. بین سخت رویی اعضای هیات علمی و دبیران تفاوت معناداری وجود دارد و تفاوت میانگین دو گروه نشان داد كه اعضای هیات علمی از میزان سخت رویی بالایی برخوردارند (P<0.05).همچنین نتیجه تحقیق نشان داد كه بین هر یك از مولفه های سخت رویی (تعهد، كنترل، چالش) و رضایت شغلی در بین اعضای هیات علمی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما در مورد دبیران رابطه معناداری بین چالش و رضایت شغلی مشاهده نشد. برای پیش بینی رضایت شغلی از روی مولفه های سخت رویی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد و نتیجه نشان داد كه مولفه تعهد حدود 23 درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین می كند.

كلید واژه:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر را در ادامه مطلب ببینید
فایل word مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383

فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383 :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: پرولاپـس اعضای لگنی كه با جابجایی مثانه، رحم یا ركتوم از مكان طبیعی خود به سمت پایین تعریف می گردد، در زنان مسن شایع بــوده و باعث موربیدیتی چشمگیر می شود. برای بررسی دقیق این مشكل و نیز عوامل موثر بر آن و تاثیر اقدامات درمانی مختلف در سیر آن، نیاز به یك سیستم درجه بندی استاندارد می باشد. هدف از این مطالعه برآورد فراوانی پرولاپس اعضای لگنی در افراد منوپــوز با استفاده از معاینات (Pelvic Organ Prolapse Quantification) POP-Q و تعیین كردن فاكتورهای مرتبط با آن می باشد.روش بررسی: 240 نفر از زنان منوپوزی كه دارای رحم بودند و به درمانگاه های زنان به هر دلیل مراجعه نموده بودند، وارد این مطالعه Cross sectional شدند و با سیستم POP-Q مورد معاینه قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به ریسك فاكتورها برای هر فرد، در فرم مخصوص ثبت شد.یافته ها: در این 240 بیمـار، میانگین سنــی، 58.6 سال (6.1=SD، Max=80، Min=50). میانگین سالهای عمر پـس از منوپوز، 8.6 سال (1.6=SD، min=1، Max=35)، میانگین(Body mass Index) BMI SD=1.04) 27.1 ،) و میانه 3 (range12-0) vaginal Parityبود. با استفاده از بكارگیری سیستـم POP-Q، 10 نفـر (4.2%) در Stage 0، 68 نفـر (28.3%) در Stage I، 148 نفر (61.7%) در Stage II، 10 نفر (4.2%) در Stage III و 4 نفر (1.7%) در Stage IV قـرار داشتنــد. در این مطالعـه بیـن Stage پرولاپـس با گروه های سنـی(P<0.001) BMI (P<0.001)، میزان تحصیلات، تعداد زایمان ها، سن هنگام اولین زایمان، سن هنگام آخرین زایمان، آسم و نسبت دور كمـر بــه باسن (همگی با 0.001=P) رابطه معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری: درجاتی از پرولاپس اعضای لگنی در میان زنان مسن كاملا شایع است كه باید در برخوردهای بالینی با این بیماران مد نظر قرار گیرد. بر اساس ماهیت نقص حمایتی كه دیواره قدامی، خلفی یا آپیكال را در بر می گیرد، ریسك فاكتورهای موثر، متفاوتند.

كلید واژه: پرولاپس اعضای لگنی، یائسگی، سیستم POP-Q

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383 وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383 شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word بررسی فراوانی پرولاپس اعضای لگنی و ریسک فاکتورهای آن در زنان یائسه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1383

دانلود این فایل

ends

فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران

فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: در میان واكنش های تزریق خون و فرآورده های آن، عوارض حاد شایع ترین بوده و از علل مهم مرگ و میر در بیماران محسوب می گردد. به طوری كه سپتی سمی، عارضه همولیتیك حاد و ترالی دارای بیشترین علل مرگ و میر حاد بیماران ناشی از تزریق خون می باشند. یكی از مهم ترین اهداف مراكز انتقال خون دنیا، تلاش در كاهش عوارض حاد و ارتقای ایمنی خون و سلامت بیماران است. جهت رسیدن به این هدف سعی می شود میزان و علل بروز عوارض حاد شناسایی شود و در بهبود روند تزریق خون اقدامات لازم به عمل آید. هدف از این تحقیق بررسی این عوارض در چند مركز بیمارستانی بود.مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. در این بررسی 2633 بیمار بستری در بخش های جراحی و غیر جراحی از 11 بیمارستان در تهران و شمال كشور كه در سال 1384 تحت تزریق خون قرار گرفته بودند، از نظر عوارض حاد تزریق مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها با استفاده از آزمون آماری كای دو(Chi-square) و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از 2633 بیمار،20 بیمار(0.8%) دچار عارضه حاد تزریق خون گردیدند. 2613 بیمار(99.2%) هیچ گونه عارضه ای نداشتند. از 20 بیمار عارضه دار، 8 نفر دچار تب غیرهمولیتیك، 9 نفر به آلرژی، 1 نفر به ناسازگاری گروه خون و 2 نفر به انعقاد داخل عروقی منتشر( DIC ) مبتلا گردیدند. نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص گردید كه شایع ترین عارضه حاد به دنبال تزریق خون تب و آلرژی می باشد و میزان شیوع هر كدام از آن ها 0.3% گزارش گردیده است كه در مقایسه با آمارهای بین المللی(6%-0.5%) از شیوع كمتری برخوردار می باشد. میزان بروز ناسازگاری گروه خون 03/0 درصد بود كه نسبت به آمارهای بین المللی (0.004%) شیوع بالاتری دارد.

كلید واژه: آلرژی، تزریق خون، ناسازگاری گروه های خون، انعقاد داخل عروقی منتشر

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word شیوع عوارض حاد تزریق خون در بیماران بستری در 11 بیمارستان تهران و مازندران

دانلود این فایل

ends

فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :32

امروزه در سطح جهان به ویژه در كشورهای در حال توسعه، بیشترین تمركز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه همه‏ جانبه، یعنی توسعه پایدار و توسعه انسانی می باشد. این نوشتار به طرح این پرسش می پردازد كه مشاركت افزون تر زنان چه نقشی در توسعه‎ پایدار در كشورهای اسلامی ایفا می كند؟ با توجه به تجربیات كشورهای توسعه ‏یافته چه چشم ‏اندازی برای این كشورها در این خصوص وجود دارد؟ نویسندگان بر این باور هستند كه مقایسه وضعیت كشورهای خاورمیانه و كشورهای مسلمان آسیای جنوب شرقی نشان می دهد كه توسعه پایدار در كشورهای اسلامی بدون مشاركت گسترده زنان محقق نمی شود. به همین سبب، مشاركت افزون تر زنان در روند توسعه كشورها امری ضروری است. مهمتر از آن اراده انجام اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرایند توسعه‏ تنها راه تضمین تحقق این هدف می باشد.

كلید واژه: برابری جنسیتی، توسعه پایدار، حوزه عمومی، خاورمیانه، مشاركت سیاسی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی

دانلود این فایل

ends

فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380

فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380 :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry

تعداد صفحات :10

مقدمه: سندرم شیشه شیر (N.C=Nursing Caries) گونه ای از پوسیدگی حاد دندانی است، که ارتباطی مستقیم با عادات نادرست تغذیه ای (تغذیه با شیر به هنگام خواب) دارد. این گونه پوسیدگی، معمولا بر دندان های قدامی فک بالای کودکان دو تا پنج ساله اثر می گذارد. استفاده از شیر خشک در شیشه شیر و شیر مادر، هر دو در ایجاد این گونه پوسیدگی دندانی اثر گذار هستند. کاهش جریان بزاق به هنگام خواب، که ویژگی های بافری و رقیق کنندگی آن را می کاهد و تجمع مایعات شیرین و شیر پیرامون دندان ها، محیط مناسب پوسیدگی زایی را برای ریز جانداران (میکروارگانیزم ها) اسید ساز مانند استرپتوکوک موتان و لاکتوباسیل ها ایجاد می کند. نخستین معاینه دندان های کودک باید پیش از سن یک سالگی انجام شود.مواد و روش کار: شیوع این سندرم در شهر شیراز، در کودکان دو تا پنج ساله در مهدهای کودک مناطق شش گانه، در پاییز سال 1380 و عوامل موثر بر روی آن بررسی شد.یافته ها: میزان شیوع آن، در این پژوهش 9.4 درصد است. که در مقایسه با دیگر پژوهش های انجام شده، در اندازه ای پذیرفتنی است.نتیجه گیری: در این تحقیق اگر چه اختلاف چشمگیری از نظر جنس کودک، تحصیلات و شغل پدران و مادران دیده نشد. ولی عواملی همانند دفعات مصرف شیر، مواد شیرینی، مدت زمان و دفعات مسواک زدن و خوردن شیر در خواب، در ایجاد و شیوع این گونه پوسیدگی موثر می باشد.

كلید واژه: سندرم شیشه شیر (.N.C)، سن، سبب شناسی (اتیولوژی)

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380 وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380 شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word شیوع سندرم شیشه شیر در کودکان دو تا پنج ساله شیراز و بررسی رابطه آن با عوامل موثر، پاییز 1380

دانلود این فایل

ends

فایل word تاثیر لاموتریژین بر تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری ناشی از استرس در الگوی جانوری

فایل word تاثیر لاموتریژین بر تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری ناشی از استرس در الگوی جانوری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تاثیر لاموتریژین بر تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری ناشی از استرس در الگوی جانوری دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثیر لاموتریژین بر تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری ناشی از استرس در الگوی جانوری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثیر لاموتریژین بر تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری ناشی از استرس در الگوی جانوری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثیر لاموتریژین بر تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری ناشی از استرس در الگوی جانوری :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :6

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر لاموتریژین در پیش ‌گیری از تغییرات رفتاری و بیوشیمیایی ناشی از استرس در یك الگوی جانوری اختلال پس از استرس ضربه ‌ای انجام شده است. مواد و روش ‌كار: 19 موش پس از رویارویی با جریان الكتریسیته به‌ عنوان عامل استرس ‌زا در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. تغییرات رفتاری در دستگاه ماز مرتفع در 24 ساعت، هفته سوم و هفته ششم و كورتیزول پلاسما نیز به‌ عنوان نشانه‌ای از تغییرات بیوشیمیایی، در هفته هفتم پس از استرس اندازه ‌گیری شد. یك دوز خوراكی از لاموتریژین یک ساعت پس از رویارویی با استرس به گروه آزمایش و نرمال‌سالین به گروه گواه داده شد. داده‌ ها به‌كمك آزمون ‌های آماری t ، t مزدوج و اندازه ‌گیری ‌های مكرر تحلیل شدند.یافته‌ ها: رفتار ناشی از اضطراب در گروه آزمایش كمتر از گروه گواه و تفاوت از نظر آماری معنی ‌دار بود. هم‌ چنین سطح سرمی كورتیزول موش ‌های گروه آزمایش در هفته هفتم به ‌طور معنی‌ داری كمتر از گروه گواه بود. بین گروه ‌ها از نظر تغـییرات رفتاری در 24 ساعت اول و هفته سوم تفاوتی دیده نشد.نتیجه ‌گیری: لاموتریژین از تغییرات رفتاری و بیوشیمیایی ناشی از استرس پیش ‌گیری می‌ كند.

كلید واژه: اختلال پس از استرس ضربه ‌ای، استرس، لاموتریژین، الگوی جانوری

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی فایل word تاثیر لاموتریژین بر تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری ناشی از استرس در الگوی جانوری روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

فایل word تاثیر لاموتریژین بر تغییرات بیوشیمیایی و رفتاری ناشی از استرس در الگوی جانوری

دانلود این فایل

ends

فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF

فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: مشکل ناباروری در دنیای امروز به صورت یک نگرانی اجتماعی درآمده و با معضلات روان شناختی و اجتماعی متعددی همراه است. این پدیده به عنوان حادثه ای استرس زا، هیجان آور و ناکام کننده برای زوجین به خصوص زنان مطرح می باشد. ناباروری بر روابط بین فردی، اجتماعی و زناشویی تاثیر گذاشته و می تواند منجر به عدم تعادل روانی و طلاق بین زوجین گردد. علاوه بر این، مطالعات متعدد نشان داده است انجام لقاح خارج رحمی خود نیز می تواند با اختلالات روان شناختی متعدد و شدیدی همراه باشد. از سوی دیگر با توجه به میزان بالای باروری در ایران به لحاظ جنبه های اجتماعی- فرهنگی آن به خصوص نزد زنان، اهمیت ویژه ای را جهت مطالعه این پدیده با تکیه بر جنبه های روانی- اجتماعی مطرح می نماید. بدین منظور این پژوهش که مطالعه ای توصیفی است با هدف تعیین میزان سلامت روانی، رضایت از زناشویی و نوع راهبردهای مقابله ای زنان نابارور انجام شده است.روش بررسی: در این پژوهش تعداد 150 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری چهارمین شهید محراب کرمانشاه در سال 1382 با روش نمونه گیری آسان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ-28 ، پاسخ های مقابله ای CRI و شاخص رضایت زناشویی IMS جمع آوری و برای ارزیابی یافته های تحقیق از روش های آماری t و c2 در سطح معنی داری 05/0 درصد و نرم افزار SPSS استفاده شد.نتایج: این مطالعه نشان داد 44% زنان نابارور براساس پرسشنامه سلامت عمومی بیمار بودند. براساس نتایج این پرسشنامه افراد مورد بررسی به دو گروه زنان سالم و بیمار تقسیم شدند. میزان اضطراب در افراد بیمار و اختلال در عملکرد در افراد سالم به طور معنی داری بالا بود (p=0.01). %34 زنان نابارور، که اغلب آنان براساس پرسشنامه سلامت عمومی بیمار تشخیص داده شده بودند، پاسخ های مقابله ای متمرکز بر هیجان داشتند و %93 افراد سالم، شیوه مقابله ای مساله مدار داشتند. همچنین یافته ها، حاکی از آن است که مساله ناباروری تاثیر نامطلوب چندانی در رضایت زناشویی افراد سالم نداشته است. در حالی که %35 افراد بیمار، عدم رضایت زناشویی را عنوان کرده بودند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی ناباروری می تواند در فرد نابارور تاثیرات روانشناختی فراوانی به همراه داشته باشد و زمینه ساز بروز اختلالات روانی و مشکلات زناشویی شود. لذا همراهی تیم روانپزشکی با متخصصین درمان ناباروری در بهبود روند درمانی و ممانعت از بروز مشکلات روانپزشکی در آنان موثر می باشد.

كلید واژه: سلامت عمومی، رضایت زناشویی، شیوه های مقابله ای، ناباروری، لقاح داخل آزمایشگاهی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF

دانلود این فایل

ends

فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت

فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :8

سندرم البرایت (Mccune-Albright)بیماری است که با فیبروز دیسپلازی منتشر، بلوغ جنسی زودرس و پیگمانتاسیون پوست تظاهر می کند. یافته های بالینی عبارت اند از: پیگمانتاسیون پوست (café-au-lait) که در ابتدای تولد ظاهر می شود .2– فیبروز دیسپلازپلی استئوتیک که شایعترین محل درگیری آن پروگزیمال ران می باشد. 3- اختلال در کار غدد داخلی که به شکل پرکاری چند غده خود را نشان می دهد .4- ناهنجاری اندامها و شکستگی متعدد و راجعه که از مشکلات ارتوپدی این بیماران می باشد . با وجود شیوع کم فرم پلی استئویک (3-2 مورد در یک میلیون) درمان ناهنجاری اندام مورد بحث بوده و اغلب موارد عود ناهنجاری به دنبال درمان بطور شایع دیده می شود . بیمار مورد بحث دختر 19 ساله ای است که به دنبال بروز صفات ثانویه جنسی در 2 سالگی و پیگمانتاسیون پوست در بدو تولد که مورد توجه نیز بوده است، تحت بررسی قرار گرفت . بیمار به علت شکستگی مکرر پروگزیمال ران چپ تا 5 سالگی تحت درمان غیر جراحی بود اما پس از آن برای وی کورتاژ و پیوند استخوانی و ثابت کردن داخلی با پلیت صورت گرفت . در طول مدت پیگری مشاهده شد که با وجود ثابت کردن داخلی پیشرفت ناهنجاری و در نتیجه کوتاهی اندام تحتانی چپ به میزان 10 سانتیمتر رخ داده است به همین دلیل بیمار در سن 19 سالگی بطور مجدد تحت عمل جراحی والگوس استئوتومی ساب تروکانتریک و ثابت کردن با پلیت و اتوگرافت ایلیاک و استنئوتومی Close wedge سوپراکوندیلر قرار گرفت.

كلید واژه: فیبروز دیسپلازی، سندرم آلبرایت، ناهنجاری استیوتومی ساب تروكانتریك

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word گزارش یک مورد سندرم آلبرایت

دانلود این فایل

ends

فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس

فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :6

زمینه: نارس بودن نوزاد شایع ترین علت پذیرش در پخش مراقبت ویژه است. در این گونه نوزادان به دلیل عدم تکامل دستگاه گوارش، عمل مکیدن و بلع، تغذیه لوله ای به روش های مختلف به کار می رود.هدف: این مطالعه به منظور تعیین و مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای مداوم و متناوب در نوزادان نارس انجام شد.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی بر روی 30 نوزاد نارس بستری در بخش نوزادان بیمارستان امام حسین (ع) تهران در دو گروه انجام شد. ده دقیقه قبل از شروع تغذیه عوامل فیزیولوژیک مانند تعداد تنفس، ضربان قلب، درجه حرارت و حجم باقی مانده معده اندازه گیری و سپس یکی از دو نوع تغذیه متناوب یا مداوم به نوزاد داده شد. همین عوامل در حین و بعد از تغذیه اندازه گیری و این عمل در سه نوبت تغذیه نوزاد تکرار شد. روز بعد نوزاد تحت روش تغذیه ای دیگر قرار گرفت و شاخص های مورد نظر مطابق شرایط قبل بررسی شدند.یافته ها: ضربان قلب نوزادان نارس طی تغذیه در دو نوع روش تغذیه کاهش و پس از اتمام آن مجددا افزایش داشت. تعداد تنفس نیز پس از شروع تغذیه در هر دو روش مختصری افزایش داشت که روند افزایش پس از اتمام تغذیه نیز ادامه یافت. در هر دو مورد فوق اختلاف آماری مشهود نبود. درجه حرارت حین تغذیه در تغذیه مداوم نسبت به روش متناوب کاهش داشت که پس از اتمام تغذیه افزایش یافت. مقایسه تغییرات دما بین دو گروه دارای تفاوت آماری معنی داری در ده دقیقه پس از شروع تغذیه بود (P<0.001).نتیجه گیری: هر دو روش تغذیه برای این نوزادان مناسب بود و مطالعات بیشتر بر روی نوزادان نارس مبتلا بر سایر بیماری های زمینه ای همراه با بررسی سایر عوامل فیزیولوژیک توصیه می شود.

كلید واژه: نوزاد نارس، تغذیه لوله ای متناوب، تغذیه لوله ای مداوم، اثرات فیزیولوژیك

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word مقایسه اثرات فیزیولوژیک دو روش تغذیه لوله ای متناوب و مداوم در نوزادان نارس

دانلود این فایل

ends

فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم

فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :10

مقدمه: تشخیص خانم‌هایی كه در ریسك بیشتری از نظر سزارین هستند در ساعت‌های اولیه شروع مرحله فعال زایمان از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا با انجام اقدامات لازم جهت تسریع زایمان از افزایش مرگ و میر و عوارض مادر به علت سزارین‌های تأخیری پیش‌گیری خواهد شد. این مطالعه به هدف تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول‌زا دارای نوزاد ترم صورت گرفته است.روش كار: این مطالعه در مدت 8 ماه از مرداد 83 لغایت اسفند 83 بر روی 216 خانم حامله اول‌زا با حاملگی ترم و نمایش سری و جنین تك قلو كه در مرحله فعال زایمان خود به خودی بوده و به بیمارستان امام‌رضا(ع) مشهد مراجعه نموده بودند، صورت گرفت. میزان تغییر در اتساع دهانه رحم و نزول جنین در طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان مورد بررسی قرار گرفت و برحسب روش زایمان بیماران به دو گروه زایمان واژینال و سزارین تقسیم شدند. فقط سزارین هایی كه به دلیل اختلالات تعویقی یا توقفی زایمان صورت گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها توسط آزمون‌های تی، آنالیز واریانس یك طرفه و مربع كای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: در زنانی كه میزان تغییر در اتساع دهانه رحم آنها طی 2 ساعت اول پس از شروع مرحله فعال زایمان بیشتر بود، احتمال سزارین كمتر بود (p<0.001). هم‌چنین در مواردی كه میزان نزول جنین در طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان بیشتر بود میزان سزارین كمتر بود(p<0.001) . بین وضعیت پرده‌ها در شروع مرحله فعال زایمان و روش زایمان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت، اما بین نیاز به تقویت زایمان با اكسی توسین و روش زایمان ارتباط آماری معنی داری وجود داشت(p<0.001) .نتیجه‌گیری: با بررسی میزان تغییر اتساع دهانه رحم و نزول جنین در طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان می‌توان تا حدود زیادی پیش‌بینی نمود كه كدام‌یك از زنان اول‌زا با حاملگی ترم، زایمان واژینال خواهند نمود.

كلید واژه: اتساع دهانه رحم، مرحله فعال زایمان، نزول جنین، زایمان واژینال، سزارین

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word تعیین ارتباط اتساع دهانه رحم و نزول جنین طی 2 ساعت اول مرحله فعال زایمان با روش زایمان در زنان اول زا با نوزاد ترم

دانلود این فایل

ends