فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت

فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :26

كمبود روی یكی از مهم ترین نارسائی های تغذیه ای پس از عناصر پر مصرف در گیاه برنج است. تفاوت های ژنوتیپی قابل توجهی بین ارقام مختلف برنج از نظر تحمل كمبود روی وجود دارد. شناخت این تفاوت ها و معرفی ارقام متحمل به كمبود می تواند مصرف كودها را كاهش دهد. در پژوهش حاضر، تحمل تعدادی از مهم ترین ارقام رایج برنج شمال كشور نسبت به كمبود روی در طی یك آزمایش مزرعه ای (11 رقم( و آبكشت (16 رقم( مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در طرح بلوك های كامل تصادفی انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از طرح دو عاملی شامل سطح روی و رقم انجام شد. چهار سطح كود روی در آزمایش مزرعه ای )شاهد، 25، 50 و 100 كیلوگرم در هكتار كود روی( و سه سطح در آزمایش آبكشت با استفاده از تكنیك كلاتور- بافر )شامل 130 پیكومول فعالیت روی آزاد به عنوان شاهد، 23 و 5 پیكومول به عنوان تیمار كمبود( اعمال گردید. علاوه بر سنجش اجزای عملكرد در شرایط مزرعه ای و شاخص های رشد در شرایط آبكشت، غلظت و مقدار عنصر روی در بخش های مختلف گیاهان سنجش شد. در آزمایش مزرعه ای، با توجه به همه اجزای عملكرد، ارقام اوندا و كادوس به عنوان ناكاراترین نسبت به روی )حساس ترین در برابر كمبود( و ارقام دشت و خزر به عنوان كارآترین نسبت به روی )متحمل ترین در برابر كمبود( ارزیابی شد. در آبكشت، سه رقم فجر، طارم هاشمی و اوندا به عنوان حساس ترین و ارقام شفق، آمل و میانه به عنوان متحمل ترین ارقام معرفی شدند. بیشترین غلظت روی در دانه در ارقام فجر و ندا و بیشترین پاسخ به كود روی از نظر انباشتگی این عنصر در دانه ها در دو رقم نعمت و طارم دیلمانی مشاهده شد در حالی كه در كادوس، این عنصر عمدتا در كاه انباشته شد. این بررسی علاوه بر معرفی نمودن ارقامی كه بدون نیاز به كود روی عملكرد مناسبی را نشان می دهند، مناسب ترین ارقام را از نظر انباشتن این عنصر در دانه ها كه ارزش غذایی برنج را افزایش می دهد، مشخص كرده است.

كلید واژه: برنج، ارقام برنج، كمبود روی، كارایی نسبت عنصر روی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت هدایت میشوید
فایل word مقایسه تعدادی از مهم ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه ای و آبکشت

دانلود این فایل

ends