فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی

فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیكی و تعیین چگونگی كنترل ژنتیكی صفات عملكرد و اجزای عملكرد گندم و هم چنین تعیین اثر محیط بر برآورد این پارامترها، از طرح تلاقی های دای آلل یك طرفه با 8 والد استفاده گردید. در این مطالعه نتایج F2 تلاقی ها به همراه والدین آنها در دو آزمایش مجزا یكی تحت شرایط رطوبتی مطلوب و دیگری تحت شرایط تنش خشكی انتهایی، بر پایه طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه شهر كرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین مربعات محیط و هم چنین اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای صفات طول سنبله و تعداد دانه در سنبله معنی دار بودند. واریانس قابلیت تركیب پذیری عمومی (GCA) برای كلیه صفات مورد بررسی به جز تعداد پنجه بارور در محیط بدون تنش و عملكرد بوته در محیط تحت تنش خشكی، در هر دو محیط معنی دار گردید. واریانس قابلیت تركیب پذیری خصوصی (SCA) برای ارتفاع بوته در محیط بدون تنش و برای تعداد پنجه بارور و عملكرد بوته در هر دو محیط معنی دار بود ولی برای بقیه صفات در هیچ یك از دو محیط معنی دار نگردید. نسبت بالا و معنی دار واریانس قابلیت تركیب پذیری عمومی به واریانس تركیب پذیری خصوصی برای ارتفاع بوته، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله در هر دو محیط و برای تعداد سنبلچه در سنبله در محیط تنش خشكی حاكی از سهم بیشتر آثار افزایشی ژن ها در كنترل ژنتیكی این صفات بود. برآورد پارامترهای ژنتیكی نشان داد كه صفات ارتفاع بوته، سنبله و تعداد دانه در سنبله در هر دو محیط و تعداد سنبلچه در سنبله در محیط تنش خشكی تحت تاثیر غالبیت نسبی ژن ها قرار داشتند ولی صفات تعداد پنجه بارور و عملكرد بوته در هر دو محیط و تعداد سنبلچه در سنبله در محیط بدون تنش تحت كنترل اثر فوق غالبیت ژن ها بودند.

كلید واژه: گندم، تلاقی دای آلل، تركیب پذیری، اثر ژنی، اثر محیط

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی هدایت میشوید
فایل word برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی

دانلود این فایل

ends