فایل word ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ های بزرگ با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد

فایل word ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ های بزرگ با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ های بزرگ با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ های بزرگ با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ های بزرگ با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ های بزرگ با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی پتانسیل تولید و دیگر صفات زارعی بزرك (Linun usitatissimum L.) در شهركرد، نه ژنوتیپ به صورت كاشت بهاره در دو تاریخ كاشت 15 فروردین و 15 اردیبهشت به صورت مجزا در دو سال زراعی 1382 و 1383 با استفاده از طرح بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهركرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه اثر ژنوتیپ و تاریخ كاشت بر همه صفات معنی دار بود و ژنوتیپ ها از لحاظ كلیه صفات دارای تنوع ژنتیكی زیادی بودند. به طور متوسط تعداد گیاهچه در مترمربع ژنوتیپ ها بین 306 تا 464، تعداد روز تا رسیدگی بین 93.3 تا 105.1، ارتفاع بوته آنها بین 28.8 تا 58.2 سانتی متر، عملكرد دانه در بوته بین 0.274 تا 0.569 گرم، عملكرد دانه بین 995 تا 1423 كیلوگرم در هكتار و درصد روغن دانه بین 32.88 تا 34.83 متغیر بود. كمترین ارتفاع بوته و بیشترین عملكرد دانه در هكتار متعلق به توده بومی تهیه شده از كردستان بود. به طور كلی تاخیر دركاشت موجب كاهش معنی دار میانگین تعداد گیاهچه درمترمربع، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، عملكرد دانه در بوته، عملكرد دانه در هكتار و افزایش معنی دار درصد روغن دانه گردید. به طور متوسط، عملكرد دانه در بوته در تاریخ كاشت اول و دوم به ترتیب برابر 0.506 و 0.414 گرم و عملكرد دانه در هكتار برابر 1598 و 811 كیلوگرم بود. اثر متقابل معنی داری بین ژنوتیپ و تاریخ كاشت برای بعضی از صفات از جمله عملكرد دانه و درصد روغن دانه مشاهده شد، به طوری كه نسبت كاهش عملكرد دانه ژنوتیپ ها در تاریخ كاشت دوم متفاوت بود و در اثر تاخیر در كاشت، درصد روغن دانه بعضی از ژنوتیپ ها كاهش و در بعضی دیگر افزایش نشان داد. در تاریخ كاشت اول تغییرات عملكرد دانه ژنوتیپ ها بین 1358 تا 1784 و در تاریخ كاشت دوم بین 632 تا 1088 كیلوگرم در هكتار بود. توده بومی تهیه شده از كردستان بیشترین عملكرد دانه را در هر دو سال ارزیابی به خود اختصاص داد. نتایج تجزیه رگرسیون و ضرایب هم بستگی نشان داد كه تعداد گیاهچه در مترمربع و عملكرد دانه در بوته از عوامل اصلی ایجاد تنوع در عملكرد دانه در هكتار بودند. تعداد دانه در كپسول و تعداد كپسول دربوته نیز نقش موثرتری را در تعیین عملكرد دانه در بوته داشتند كه به عنوان اجزای اصلی عملكرد دانه در بزرك محسوب می گردنند و می توان در برنامه های انتخاب از آنها به عنوان معیارهای انتخاب جهت بهبود عملكرد دانه استفاده نمود.

كلید واژه: صفات زراعی، تاریخ كاشت، اجزای عملكرد،بزرك

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل فایل word ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ های بزرگ با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فایل word ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ های بزرگ با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد

دانلود این فایل

ends