فایل word اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج

فایل word اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :12

به منظور تعیین اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملكرد و اجزا عملكرد چهار رقم برنج، آزمایشی در سال 1382 در موسسه تحقیقات برنج كشور- معاونت مازندران (آمل) با استفاده از آزمایش فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با چهار تكرار اجرا شد. فاكتورهای مورد مطالعه شامل اعمال محدودیت منبع و مخزن در چهار سطح (قطع تمام برگ ها به جز برگ پرچم, قطع برگ پرچم, قطع یك سوم انتهای خوشه و شاهد) و فاكتور رقم در چهار سطح (طارم، ندا، شفق و فجر) بود. در این آزمایش صفاتی از قبیل عملكرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پوك در خوشه، طول خوشه، درصد باروری خوشه و وزن هزاردانه، در تمام تیمارها ارزیابی شدند. با اعمال تیمارهای محدودیت منبع و مخزن بین ارقام از نظر عملكرد دانه، شاخص برداشت، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پوك در خوشه، وزن هزار دانه و سایر صفات مرتبط تفاوت معنی داری وجود داشت. اثر متقابل رقم ´ تیمار بر عملكرد دانه، شاخص برداشت و طول خوشه معنی دار (p<0.01) شد. تیمار شاهد و قطع یك سوم انتهای خوشه به ترتیب با میانگین عملكرد 3/5255 و 1/4055 كیلوگرم در هكتار بیشترین و كمترین عملكرد را داشتند. در بین ارقام برنج، رقم ندا با میانگین 6/5419 كیلوگرم در هكتار بیشترین عملكرد را دارا بود. تیمار قطع یك سوم انتهای خوشه با میانگین 55/88 درصد بیشترین و تیمار قطع برگ پرچم با 4/76 درصد، كمترین درصد با روری خوشه را داشتند. شاخص برداشت، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه با عملكرد همبستگی مثبت و معنی داری را داشتند و وزن هزار دانه با عملكرد همبستگی منفی داشت ولی این همبستگی معنی دار نبود. به طور كلی می توان نتیجه گرفت كه در بین ارقام، رقم طارم دارای محدودیت مخزن و بقیه ازقام (فجر، شفق و ندا) دارای محدودیت منبع بودند.

كلید واژه: برنج، محدودیت منبع و مخزن، عملكرد دانه، برگ پرچم

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل فایل word اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل فایل word اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

ends