فایل رایگان پروژه اندازه گیری ضرایب فعالیتهای محلولهای الكترولیت

تفاوتی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت محلولهای الكترولیت مورد استفاده قرار گرفته است. این روشها به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول شامل روشهایی است كه انحراف فعالیت جسم حل شده با معادله گیبس دو هم را اندازه گیری می كند و بخش دوم شامل روشهایی است كه مستقیماً فعالیت جسم حل شده را اندازه گیری می كند. بخش اول شامل چهار روش كه عبارتند از: 1- تنزل نقطه انجماد 2- افزایش نقطه جوش 3- تنزل فشار بخار 4- ایزوپیستیك یا تعادل فشار بخار. بخش دوم شامل چهار روش: 1- نیروی الكتروموتوری سلهای گالوانی با اتصال مایع 2- نیروی الكتروموتوری با انتقال 3- حلالیت 4- نفوذ از این روشها روش پای

فایل رایگان مقاله کاربرد بيناب نمايي فروشکست القاي ليزري در تجزيه و تحليل عناصر موجود در مو

د در موی سر 25 زن اصفهانی و تهرانی به منظور بررسی عوامل مؤثر در سرعت رشد بالای مو و تولید موخوره و اثرات رنگ مو، با استفاده از روش بیناب نمایی فروشکست القای لیزری تعیین شدند. نتایج تحقیقات نشان داد که میزان نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن در موهای رنگ شده بسیار بالاتر از میزان آن‌ها در موهای طبیعی است. علاوه بر این، رابطه‌ای مستقیمی بین میزان کلسیم شناسایی شده در مو و سرعت رشد مو و همچنین بین میزان سدیم و تولید موخوره مشاهده گردید.