فایل رایگان تحليل رابطه سرمايه اجتماعي و مبادلات قاچاق

ت : 34مفهوم سرمایه اجتماعی[1] در دهه های اخیر در حوزه های گوناگون از جمله علوم اجتماعی و اقتصاد مطرح شده است. به طور کلی این مفهوم شامل سرمایه و منابع حاصل از  نهادها، روابط، هنجارها و ارزش هایی است که کنش انسانی را به لحاظ کمی و کیفی شکل می دهد. این مفهوم به واسطه ماهیت و محتوایش از این پتانسیل برخوردار است تا در تحلیل های نظری و تجربی در زمینه های توسعه، سلامت، آسیب ها، جرائم اجتماعی و اقتصادی و ... به کار گرفته شود. از سویی دیگر، ماهیت پیچیده آسیب های اجتماعی و اقتصادی ایجاب می کند امروزه در برخورد، شناخت و تحلیل آن ها با اتکا به یافته های نوین، دایره شنا